แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
มากที่สุด
10  27%
ปานกลาง
8  21.6%
มาก
7  18.9%
น้อยที่สุด
4  10.8%
น้อย
3  8.1%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  37
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓:%M น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๔:%M น.

ผลิตภัณฑ์ตำบล

Login